Všeobecné obchodní podmínky

1.DEFINICE
"Dohoda":dohoda mezi společností EasySIGN a zákazníkem o nákupu a dodávce produktů prostřednictvím internetového obchodu EasySIGN.
"Zákazník":fyzická nebo právnická osoba, se kterou EasySIGN uzavřela smlouvu, nebo která navštěvuje internetový obchod EasySIGN za předpokladu, že fyzická osoba nikdy nebude jednat jako spotřebitel.
„EasySIGN“:EasySIGN BV, se sídlem Kerkstraat 25, (5527EE) Hapert, Nizozemsko, s číslem obchodního rejstříku 17186197.
„Webový obchod EasySIGN“:digitální obchod, kde EasySIGN prodává produkty.
"Všeobecné obchodní podmínky":tyto Všeobecné obchodní podmínky.
„Hyperlink“: indikace na webové stránce, která poskytuje odkaz na jinou webovou stránku.
"Duševní vlastnictví":všechna práva duševního vlastnictví včetně všech souvisejících práv, jako jsou autorská práva, práva k ochranné známce, patentová práva, práva k designu, práva k obchodním jménům, práva k databázím a sousední práva.
„Strany“:Společně EasySIGN a Customer.
"Produkty":software, podpora, školení a všechny ostatní produkty nebo služby nabízené EasySIGN prostřednictvím webového obchodu EasySIGN.
2.POUŽITELNOST
2.1.Tyto všeobecné podmínky se vztahují na každou nabídku v internetovém obchodě EasySIGN a na každou smlouvu vyplývající z internetového obchodu EasySIGN mezi EasySIGN a zákazníkem.
2.2.V případě, že by jedno nebo více ustanovení dohody a / nebo těchto všeobecných obchodních podmínek mělo být vykládáno příslušným soudem jako nezákonné, zůstávají mezi smluvními stranami v platnosti zbývající ustanovení dohody nebo těchto všeobecných podmínek.
3.ZÁVĚR DOHODY
3.1.Vyjádření EasySIGN v internetovém obchodě EasySIGN ve vztahu k Produktům lze považovat za výzvu k provedení nabídky. Smlouva je uzavřena potvrzením EasySIGN objednávky zákazníka. Potvrzení se provede zasláním e-mailu zákazníkovi. Zákazník může smlouvu zrušit, dokud nebude přijetí potvrzeno.
3.2.Všeobecné obchodní podmínky budou zákazníkovi zpřístupněny prostřednictvím EasySIGN prostřednictvím Hyperlink v internetovém obchodě EasySIGN před uzavřením Smlouvy. Za uložení nebo tisk kopie Všeobecných podmínek prostřednictvím zařízení dostupných v internetovém obchodě EasySIGN odpovídá zákazník.
3.3.Bez ohledu na jakékoli zákonné povinnosti společnosti EasySIGN ukládat Smlouvu a / nebo Všeobecné obchodní podmínky, společnost EasySIGN nenese odpovědnost za zpřístupnění jakékoli archivované Smlouvy a / nebo Všeobecných podmínek Zákazníkovi.
4.KOMUNIKACE
4.1.Veškerá komunikace mezi EasySIGN a Zákazníkem probíhá prostřednictvím e-mailu, pokud Všeobecné podmínky a / nebo Smlouva neuvádějí jinak.
4.2.Elektronická komunikace se považuje za doručenou dnem jejího odeslání, ledaže přijímající strana prokáže opak. Pokud komunikace nebyla přijata kvůli problémům s doručováním a / nebo přístupem související s e-mailovou schránkou zákazníka, bude to na riziko zákazníka, i když je e-mailová schránka zákazníka umístěna u třetí strany.
4.3.ZÁSADY REVIZE: Zákazníci EasySIGN s předplatným, přihlášením a heslem mohou být požádáni o poskytnutí recenze pro zveřejnění na webových stránkách EasySIGN. Všechny recenze jsou tedy jednoznačně zákazníky EasySIGN. Recenze jsou podepsány jménem a firmou. Recenze se může týkat jakékoli zkušenosti s používáním předplatitelského produktu EasySIGN nebo přímou službou od EasySIGN. Recenze se týká zkušeností z posledních dvou let. Výpočet celkového skóre je průměrem všech recenzí. Všechny recenze musí být v angličtině a budou automaticky přeloženy.
5.DOBA A UKONČENÍ
5.1.Pokud zákazník zakoupil produkt na základě předplatného, ​​platí doba trvání smlouvy po dobu uvedenou v objednávkovém formuláři („počáteční období“). Po uplynutí této lhůty bude Smlouva automaticky obnovena na další podmínky, které se rovnají Počátečnímu období (dále jen „Následující období“), ledaže Zákazník zruší předplatné na svém účtu v internetovém obchodě EasySIGN před koncem Počátečního období nebo Následující termín. EasySIGN poskytne zákazníkovi včasné oznámení o automatickém obnovení Smlouvy. Toto oznámení obsahuje aktuální použitelnou cenu obnoveného předplatného.
5.2.Pokud zákazník včas nesplní nebo nesplní jakoukoli povinnost vyplývající z jakékoli smlouvy uzavřené se společností EasySIGN, má společnost EasySIGN právo ukončit smlouvu písemným oznámením e-mailem zcela nebo zčásti bez právního zásahu a bez předchozího upozornění.
5.3.Ukončením smlouvy společností EasySIGN jsou všechny stávající nároky okamžitě splatné. Zákazník odpovídá za všechny škody vzniklé společnosti EasySIGN v důsledku takového ukončení, včetně ztráty zájmů, zisku nebo obchodu.
6.CENA A PLATBA
6.1.Cena Produktů je uvedena v internetovém obchodě EasySIGN. Platba bude provedena způsobem uvedeným v internetovém obchodě EasySIGN.
6.2.Pokud zákazník zakoupil produkt na základě předplatného, ​​cena tohoto předplatného se v okamžiku obnovení automaticky aktualizuje na skutečné ceny uvedené v internetovém obchodě EasySIGN.
6.3.Všechny ceny jsou v eurech, jak je uvedeno v internetovém obchodě EasySIGN, bez DPH a dalších vládních poplatků. Všechny ceny v internetovém obchodě EasySIGN a v reklamě může společnost EasySIGN kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Všechny ceny podléhají chybným tiskům, chybám a technickým úpravám. EasySIGN má v těchto případech právo zrušit jakoukoli objednávku.
7.DORUČENÍ
7.1.EasySIGN dodá Produkty způsobem uvedeným v internetovém obchodě EasySIGN.
7.2.Dodací lhůty a / nebo dodací lhůty nejsou nikdy pevným datem, pokud není písemně dohodnuto jinak.
8.REKLAMAČNÍ ŘÁD
Zákazník smí vrátit produkt pouze za podmínek specifických pro produkt. Pokud takové konkrétní podmínky nestanoví zásady vrácení, nemá zákazník právo vrátit takový produkt.
9.SPECIFICKÉ PODMÍNKY VÝROBKU
Zákazník souhlasí s tím, že pro nákup následujících produktů prostřednictvím webového obchodu EasySIGN platí následující podmínky specifické pro produkt: – Software: odkaz na licenční smlouvu s koncovým uživatelem
10.SOUKROMÍ
10.1.Při objednávání produktů v internetovém obchodě EasySIGN musí zákazník založit účet EasySIGN. Má se za to, že si zákazník přečetl prohlášení o ochraně osobních údajů EasySIGN (které je dostupné) zde) a souhlasí se způsobem EasySIGN prozískává osobní údaje zákazníků.
10.2.Zákazník si je toho vědom EasySIGN prozískává údaje o zákaznících, včetně informací o zákaznické aktivitě ve webovém obchodě EasySIGN, jako jsou navštívené stránky, čas strávený na různých částech webového obchodu EasySIGN, internetová adresa webové stránky, kterou zákazník navštíví, a software objednaný zákazníkem. EasySIGN ukládá tyto informace do databáze používané pro implementaci Smlouvy. Tato implementace zahrnuje opatření ke zlepšení zákaznické zkušenosti a poskytování informací nebo nabídek Zákazníkovi.
10.3.Zákazník může vidět a - je-li to nutné - změnit své osobní údaje shromážděné EasySIGN. Zákazník má právo požadovat ukončení nebo uzavření příslušných informací. EasySIGN rozhodne o této záležitosti do 4 (čtyř) týdnů po zvážení příslušných zájmů (EasySIGN na jedné straně a zájmy zákazníka na straně druhé). V případě rozhodnutí o uzavření nebo odebrání bude EasySIGN informovat zákazníka, do jaké míry bude používání softwaru zákazníkem omezeno nebo mu bude zabráněno.
11.ZMĚNY A DOPLŇKY
Změny a doplňky jakéhokoli ustanovení ve Smlouvě a / nebo ve Všeobecných podmínkách jsou platné pouze tehdy, pokud byly dohodnuty písemně a / nebo elektronicky, a lze je tedy prokázat pouze.
12.RŮZNÉ, ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNÝ SOUD
12.1.Tato dohoda se řídí právními předpisy Nizozemska. Použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.
12.2.EasySIGN je oprávněn podle svého výhradního uvážení zadat subdodavatelská práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jakékoli třetí straně.
12.3.Společnost EasySIGN může převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoli třetí stranu. Práva a povinnosti zákazníka podle těchto Podmínek a za podmínek specifických pro Produkt, jak je uvedeno v části 9, jsou nepřenosná.
12.4.Pokud je jakékoli ustanovení, na základě přiměřeného úsudku společnosti EasySIGN, všeobecných podmínek nebo dohody neplatné nebo jiným způsobem nevynutitelné, má společnost EasySIGN právo ukončit zbývající obsah smlouvy, s výjimkou rozsahu, v jakém by to bylo považováno za za daných okolností nepřiměřený a nespravedlivý.
12.5.Veškeré spory vyplývající z dohody se podávají výhradně u příslušného soudu v 's-Hertogenbosch, Nizozemsko.

Otázky?

Pokud máte dotazy týkající se vašich práv, můžete nás vždy kontaktovat. Dostat se do kontaktu s náš tým podpory.

Are you ready to make things EASY?