LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

Mezi uživatelem našeho softwarového produktu EasySIGN (dále jen „Software“) a námi, EASYSIGN BV, společnost založená podle zákonů Nizozemska, se sídlem na adrese Kerkstraat 25, 5527 EE Hapert, Nizozemsko.
UPOZORNĚNÍ: INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJMETE A BUDETE VÁZÁNI VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE („EULA“).

ČLÁNEK 1: LICENCE
 
1.1V souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě EULA vám udělujeme následující práva:
A)Pokud jste získali zkušební verzi Softwaru: nevýhradní a nepřenosné právo instalovat a používat Software na jednom počítači a po dobu třiceti dnů;
B)Pokud jste si zakoupili Software na základě trvalé licence: trvalé, nevýlučné a nepřevoditelné právo používat Software na jednom počítači;
C)Pokud jste zakoupili Software na základě licence předplatného: nevýhradní a nepřenosné právo instalovat Software na více počítačů a používat Software pouze na jednom počítači současně po dobu uvedenou ve vaší objednávce a budete být automaticky obnovena na následující identická (nebo jinak specifikovaná) období, pokud nebude ukončena některou ze stran online zrušením dříve než jeden den před uplynutím tehdy aktuálního období;
D)Pokud jste zakoupili Software na základě vzdělávací licence, máte nevýhradní a nepřenosné právo instalovat Software na více počítačů a používat Software na počtu počítačů v době určené počtem uživatelů a po dobu ve vaší objednávce a pouze pro vzdělávací účely.
1.2Pokud byl Software zakoupen a nainstalován na „počítačově uzamčeném“ základě, můžete Software používat pouze na počítači, do kterého jste Software poprvé nainstalovali. Je zakázáno a není vám dovoleno přenášet nebo jste přenášet Software z takového počítače do jiného počítače. Pokud byl Software zakoupen a nainstalován na bázi 'USB dongle locked', smíte software používat pouze na jednom počítači, ke kterému je USB dongle připojen.
1.3Pokud jste software zakoupili na „uzamčeném počítači“, nese riziko ztráty, krádeže nebo poškození počítače a změn provedených v hardwaru počítače nebo v nainstalovaném operačním systému, což znamená, že software již nebudete moci používat . V důsledku toho budete muset zakoupit novou licenci na software. Pokud jste si zakoupili software na základě „USB klíče uzamčeného“, budete nést riziko ztráty, krádeže nebo poškození USB klíče, což znamená, že software již nebudete moci používat. V důsledku toho budete muset zakoupit novou licenci na software.
1.4Ceny obnovených odběrů jsou v okamžiku obnovení automaticky aktualizovány na skutečné ceny. 15 dní před automatickým obnovením předplatného vám bude zaslán e-mail s informacemi o obnovení a možnosti zrušení.
1.5Pokud vám budou dodány aktualizace, upgrady nebo nové verze Softwaru, budou se na používání takových aktualizací, upgradů nebo nových verzí vztahovat podmínky této EULA, pokud tyto aktualizace, upgrady nebo nové verze nedoprovází nové podmínky EULA, v takovém případě nové podmínky EULA se budou vztahovat na veškeré použití aktualizované, upgradované nebo nové verze Softwaru. Nic v této EULA nebude vyžadovat, aby vám EasySIGN poskytoval aktualizace, upgrady nebo nové verze.
1.6Nesmíte (ani nesmíte dovolit žádné třetí straně):
(I)povolit třetí straně používat Software buď na vlastní účet takové třetí strany, nebo jejím jménem nebo ve prospěch jakékoli jiné třetí strany;
(Ii)jakýmkoli způsobem upravovat nebo upravovat Software a / nebo překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet odvozená díla Softwaru;
(iii)měnit nebo odstraňovat naše autorská práva, ochranné známky nebo jakákoli jiná vlastnická nebo omezující oznámení nebo legendy obsažené v Softwaru, dokumentaci a další materiály dodávané se Softwarem;
(iv)upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na základě našich písemných materiálů bez našeho předchozího písemného souhlasu.
1.7Na základě přiměřeného upozornění nám nebo jemu určené třetí straně udělíte takový přístup do svých prostor a systémů, který bude nezbytný k ověření, že dodržujete podmínky této smlouvy EULA.
ČLÁNEK 2: OBRÁZKY
2.1Software obsahuje obrázky, které vlastníme. Tyto obrázky můžete používat, upravovat a publikovat s výhradou omezení stanovených v tomto článku.
2.2Můžete začlenit jakýkoli obrázek do své vlastní původní práce a publikovat, zobrazovat a distribuovat svou práci v jakékoli aplikaci;
2.3Nesmíte:
(I)pronajímat, pronajímat, dále prodávat, sublicencovat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat obrázky k použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od svého původního díla.
(Ii)vytvářet skandální, obscénní, pomlouvačná nebo nemorální díla nebo používat naše obrázky k jakémukoli jinému účelu, který je zákonem zakázán;
(iii)používat nebo povolit použití našich obrazů nebo jakékoli jejich části jako ochranné známky nebo servisní známky, nebo požadovat jakákoli vlastnická práva jakéhokoli druhu na obrázky nebo jakoukoli jejich část; a
(iv)používat obrázky v elektronickém formátu, online nebo v multimediálních aplikacích, pokud nejsou obrázky začleněny pouze pro účely prohlížení a není z jakéhokoli důvodu povoleno stahovat a / nebo ukládat obrázky.
ČLÁNEK 3: OMEZENÁ ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
3.1Zaručujeme, že námi dodaná média a jiné hmotné produkty (flash disk, USB dongle a/nebo jiná média, na kterých je software nahrán), jsou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu po dobu devadesáti (90 ) dnů ode dne doručení původnímu kupujícímu, doloženého dostatečným dokladem o koupi.
3.2Během záruční doby vyměníme vadná média a další hmotné produkty vrácené nám (předplacené poštovné) spolu s dostatečným dokladem o nákupu na naše náklady. Na takovou výměnu se poskytuje záruka po zbývající část původní záruční doby nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je nejdelší.
3.3S VÝJIMKOU POSKYTOVANÉ VÝSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY NEVYDÁVÁME ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY A ZRUŠUJEME VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, S OHLEDEM NA NAŠE SOFTWARE (A OBRÁZKY V NICH ZAHRNUTÉ), HARDWARE A SLUŽBY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN, OBCHODOVATELNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
3.4SOFTWARE VÁM JE DODÁVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ S JAKÝKOLI A VŠEMI CHYBAMI A VADY A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK OD SPOLEČNOSTI EASYSIGN NEBO JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE JAKÉHOKOLI DRUHU.
3.5JE VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ ZAJISTIT, ŽE SOFTWARE PLNÍ ÚČEL, PRO KTERÝ JSOU VYŽADOVÁNY, A BUDE SPRÁVNĚ FUNGOVAT V PROSTŘEDÍ, V KTERÉM MÁ BÝT POUŽÍVÁN. JEJICH POUŽÍVÁNÍ JE NA VAŠE VÝHRADNÍ RIZIKO A ZA JAKÉKOLI NÁKLADY NA OPRAVY, OPRAVY NEBO SERVIS JSTE ODPOVĚDNÍ. UZNÁVÁTE, že INSTALACE SOFTWARU MŮŽE OVLIVNIT POUŽITELNOST SOFTWARU TŘETÍCH STRAN NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.
3.6BEZ OMEZENÍ UPOZORŇUJEME, ŽE NÁS ANI NAŠI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU, ŽE:
A)SOFTWARE BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY; NEBO
B)JAKÉKOLI INFORMACE NEBO DATA POSKYTOVANÁ SE SOFTWAREM JSOU PŘESNÉ, BEZ CHYB NEBO KOMPLEXNÍ; NEBO
C)PROVOZ SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZ CHYB; NEBO
D)JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ SI SI OD NÁS K STAŽENÍ STAŽÍ, NEOBSAHUJE VIRY NEBO JAKÉKOLI JINÉ KONTAMINACE ČI DESTRUKTIVNÍ FUNKCE; NEBO
E)POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU BEZ RUŠENÍ BUDETE UŽÍVAT; NEBO
F)SOFTWARE BUDE NADÁLE ZPŘÍSTUPNĚN NEBO UDRŽOVÁN NEBO PODPOROVÁN NEBO ŽE JAKÉKOLI ZÁVADY BUDOU OPRAVENY; NEBO
G)SOFTWARE BUDE KOMPATIBILNÍ S JAKÝKOLI SOFTWARE TŘETÍCH STRAN, SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN, EXTERNÍMI SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN NEBO NAŠIMI EXTERNÍMI SLUŽBAMI;
H)SOFTWARE NEBO NAŠE EXTERNÍ SLUŽBY NEBO EXTERNÍ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN BUDOU DOSTUPNÉ NEBO DOSTUPNÉ V JAKÉKOLIV JAZYCE NEBO Z JAKÉHOKOLI MÍSTA NEBO JSOU VHODNÉ PRO POUŽITÍ V JAKÉKOLI MÍSTĚ.
3.7V ROZSAHU MOŽNÉM PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA VŠECHNY PODMÍNKY, ZÁRUKY NEBO JINÉ PODMÍNKY, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT MEZI STRANAMI NEBO BÝT IMPLIKOVANÉ NEBO ZAČLENĚNY DO TÉTO LICENCE NEBO JAKÉKOLIV JAKÉKOLI SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ, VE SMLOUVĚ ZDE WITHSECLUTHOUD, W. JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, ZÁRUKY NEBO JINÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO ÚČEL NEBO POUŽITÍ PŘIMĚŘENÉ DOVEDNOSTI A PÉČE.
3.8SPOLEČNOST EASYSIGN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZTRÁTY NEBO ŠKODY ZPŮSOBENÉ DISTRIBUOVANÝM ÚTOKEM O ODMÍNĚNÍ SLUŽBY, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE NAPADOVAT JAKÉKOLI VAŠE STRÁNKY, DALŠÍ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ, VYBAVENÍ POČÍTAČE POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU.
3.9SPOLEČNOST EASYSIGN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, KTERÉ MŮŽETE UTRpět VY (NEBO KTERÁKOLI OSOBA, KTERÁ NÁROKUJE POD VÁMI NEBO PROSTŘEDNICTVÍM VÁS), AŤ JSOU STEJNÉ TRPĚNY PŘÍMO NEBO V NĚMECKO NEBO V NEMÉM PŘÍPADĚ SMLOUVA, PŘEČINNOST (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, KTERÉ SPADUJÍ DO JAKÉKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍ: I) ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, I KDYŽ SI EASYSIGN VĚDOM OKOLNOSTÍ, ZA KTERÝCH JSOU SI TAKOVÉ ZVLÁŠTNÍ DŮLEŽITÉ VĚDOMY; II) ZTRÁTA ZISKU; III) ZTRÁTA PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR; IV) ZTRÁTA OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI; V) ZTRÁTA DOBRÉ VŮLE; NEBO VI) ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ DAT.
3.10ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTŮ A POD ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ, POČAS TORTU, ZAKÁZKY NEBO JINÝCH ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÍME ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ ZAKÁZKNOUT ZÍSKANÉ MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT.
3.11V PŘÍPADĚ, KTERÝ NEZNÁŠEJÍ PODMÍNKY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, ZÍSKÁME ODPOVĚDNOST, NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO EULA NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ NÁHRADU K NÁKUPU VÝROBKY Z TĚŽBY POŠKOZENÍ NEBO ii) 5.000 XNUMX EUR.
3.12JAKÁKOLI ZÁRUKA VYSOKÁ USE HEREUNDER PODLÉHAJÍ VAŠE DODRŽOVÁNÍ PODMÍNKŮ TÉTO EULA.
3.13SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY EULA JSTE BUĎ NESPOLEHALI NA ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ (PÍSEMNÁ ČI ÚSTNÍ) JAKÉHOKOLI DRUHU ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBY NEŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÁ V TÉTO SMLOUVĚ EULA, NEBO JSTE SE SPOLEHLI NA ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ AŤ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ, V TÉTO SMLOUVĚ EULA NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO), ŽE NEMÁTE ŽÁDNOU NÁPRAVU VZTAHUJÍCÍ SE NA TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ A (V OBJEDNOM PŘÍPADĚ) EASYSIGN NEMÁ ŽÁDNOU JINOU ODPOVĚDNOST NEŽ V SOULADU S EULA.
ČLÁNEK 4: NÁZOV A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
4.1Berete na vědomí, že Software (včetně obrázků obsažených v Softwaru) je naším majetkem a že veškerý nárok na Software a obrázky nám zůstane. Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se Softwaru a obrázků, včetně, ale bez omezení, vydaných nebo registrovaných patentů, patentových přihlášek, ochranných známek, servisních značek, obchodních tajemství, autorských práv, práv k databázím a know-how, jsou majetkem nás nebo našeho dodavatel(é) třetí strany. Nebudete si nárokovat žádné vlastnické podíly a na žádná práva duševního vlastnictví našeho dodavatele nebo dodavatele třetí strany, ani nebudete zpochybňovat naše práva, nároky a podíly na takovém duševním vlastnictví nebo jim pomáhat při zpochybňování.
4.2Pokud je proti vám uplatněn jakýkoli nárok vycházející z toho, že použití Softwaru nebo konkrétního obrazu porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví třetí strany, musíte nás o tomto nároku písemně informovat do pěti pracovních dnů od přijetí žádosti. Budeme mít právo, nikoli však povinnost, vás hájit na naše náklady proti takovým nárokům nebo, podle naší volby, urovnat spor. Pokud se rozhodneme bránit vás před takovým nárokem, odškodním vás za jakékoli náklady a závazky vyplývající z obrany nebo vypořádání takového nároku nebo žaloby. Výše uvedené uvádí naši veškerou odpovědnost a vaše jediná nápravná opatření v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.
4.3Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví třetích stran vyplývající z: (i) používání Softwaru v kombinaci s jiným softwarem nebo položkami, pokud jsme takové použití neprodali, neprovedli nebo výslovně nedoporučili nebo neschválili jako kombinaci v psaní; nebo (ii) úpravy Softwaru po dodání, pokud jsme úpravu neprovedli, výslovně písemně nedoporučili nebo neschválili.
ČLÁNEK 5: AKTUALIZACE SOFTWARU A PODPORA
5.1Podle dostupnosti je bezplatná podpora k dispozici na uživatelském fóru a pomocí tipů a triků a videí YouTube.
5.2Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o údržbě, poskytneme vám vylepšené verze softwaru, jakmile budou k dispozici. Tři měsíce poté, co bude k dispozici vylepšená verze, již nebudeme muset poskytovat starou verzi s podporou údržby nebo podpory.
5.2Pokud jste uzavřeli Software na základě licence předplatného, ​​poskytneme vám vylepšené verze Softwaru, jakmile budou k dispozici. Nebudeme povinni nabízet podporu helpdesku ohledně staré verze tři měsíce poté, co bude k dispozici vylepšená verze. Když odešlete podporu prostřednictvím tiketu, odpovídáme na krátké otázky v délce až 10 minut zdarma, protože maximální úsilí omezuje technickou podporu online během pracovní doby v pracovní dny. Pokud je problém s podporou chyba v softwaru (nebo touha po funkci, která ještě není dostupná v softwaru EasySIGN), pak je podpora zdarma. Nejednáme mezi sebou jinak Starter, EasySIGN Pro a Premium. Problémy s antivirovým softwarem, neschopnost získat přístup k počítači pomocí TeamViewer, nemají nárok na bezplatnou podporu.
5.3S výjimkou 5.2 bude veškerá práce prováděná EasySIGN účtována navíc k licenčnímu poplatku a za ceny a podmínky platné v té době u EasySIGN.
5.4EasySIGN naplánuje dodání online podpory po konzultaci s vámi, přičemž vezme v úvahu vaše požadované plánování, jak jen to bude možné. EasySIGN vynaloží obchodně přiměřené úsilí k provádění Služeb podpory podle dohodnutého plánu.
5.5Pokud váš počítačový systém a/nebo stroj nesplňuje požadavky, jako je přístup k internetu a TeamViewer, aktualizace (firmwaru), dostupná instalace ovladačů od výrobců stroje a požadavky na software, pak je EasySIGN oprávněn (dle vlastního uvážení) účtovat si náklady za nevyužité čas v důsledku toho a/nebo účtovat náklady, které společnost EasySIGN musela vynaložit, aby splnila požadavky.
ČLÁNEK 6: UKONČENÍ
6.1Bez ohledu na jakýkoli jiný opravný prostředek, který může mít strana k dispozici podle příslušných právních předpisů v souvislosti s takovou událostí, nám kterákoli z následujících událostí umožní okamžité ukončení smlouvy EULA písemným oznámením:
A)vaše věcné porušení smlouvy EULA, které, pokud je možné napravit, nebude vyléčeno do 30 dnů po písemném oznámení;
B)jste nesolventní nebo neschopní splácet své dluhy v době jejich splatnosti; usilujete o prohlášení bankrotu nebo o přiznání pozastavení plateb nebo podobné úlevy v rámci soudního řízení nebo jste předmětem takového řízení; přestanete fungovat jako provozovna nebo provozujete své činnosti při běžném podnikání;
C)jakýkoli převod vámi, dobrovolně nebo nedobrovolně, ze zákona nebo jinak, jakéhokoli podstatného vlastnického podílu ve vaší společnosti nebo jakékoli podstatné změny ve správě vaší společnosti, které podle našeho názoru negativně ovlivňuje naše zájmy.
D)jakýkoli pokus o převedení nebo postoupení této smlouvy EULA nebo některého z práv nebo povinností podle této smlouvy třetím stranám bez našeho písemného souhlasu;
6.2Ukončení této smlouvy EULA neovlivní žádná práva a povinnosti, které vy nebo nás vznikly před takovým ukončením.
6.3Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu nebo povahy, které vám utrpěly nebo vznikly v důsledku našeho ukončení smlouvy EULA podle bodu 6.1.
6.4Po ukončení této smlouvy EULA okamžitě přestanete používat software a obrázky a do deseti (10) pracovních dnů od data ukončení nám zašlete veškerá fyzická média obsahující software, dokumentaci a veškeré další materiály poskytnuté společnosti v rámci této smlouvy EULA. Budeme písemně potvrdit přijetí materiálů vrácených podle tohoto bodu 5.4. Není-li takové potvrzení potvrzeno, materiály se nepovažují za vrácené.
ČLÁNEK 7: RŮZNÉ
7.1Máme právo převádět všechna svá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli třetí stranu a v nezbytném rozsahu tímto výslovně souhlasíte s takovým převodem. Dále poskytujete veškerou přiměřenou pomoc nezbytnou k provedení jakéhokoli převodu našich práv a / nebo povinností.
7.2Se Softwarem as ním souvisejícím know-how budete zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte prozradit žádné důvěrné informace poskytnuté vám na základě smlouvy EULA žádné třetí straně. Důvěrné informace můžete sdělit pouze svým zaměstnancům, zástupcům nebo zástupcům, kteří to potřebují znát a jsou vázáni povinnostmi zachovávat mlčenlivost alespoň tak, aby chránili naše zájmy jako vaše povinnosti podle této smlouvy.
7.3Software nebo jakákoli funkce nebo jeho část nemusí být k dispozici ve všech jazycích nebo zemích. Pokud jsme vám poskytli překlad anglické verze této smlouvy EULA (a dalších smluv), souhlasíte s tím, že tento překlad je vám poskytnut pouze pro vaše pohodlí a že anglická verze (nikoli překlad) pro vás bude právně závazná. . V případě rozporu mezi anglickou verzí a jedním z jejích překladů má přednost anglická verze, nikoli překlad.
7.4EULA se řídí právními předpisy Nizozemska. Použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.
7.5V případě sporu týkajícího se smlouvy EULA budou všechny náklady a výdaje převládající strany, včetně přiměřených soudních poplatků a nákladů na soudní spory, na požádání uhrazeny druhou stranou a v takovém sporu bude převládající stranou navrácena. tyto náklady převyšují odhad takových nákladů, jak je stanovil soudce na základě nizozemského občanského soudního řádu.
7.6Veškeré spory vyplývající z smlouvy EULA budou předloženy výhradně příslušnému soudu v n-Nizozemsku v s-Hertogenbosch.

Otázky?

Máme odpovědi. Dostat se do kontaktu s náš tým podpory.

Are you ready to make things EASY?