LICENČNÍ SMLOUVA KONCOVÉHO UŽIVATELE

Mezi uživatelem našeho softwarového produktu EasySIGN (dále jen „software“) a námi je společnost EASYSIGN BV, společnost založená podle nizozemských zákonů, se sídlem v Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nizozemsko.

UPOZORNĚNÍ: INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJMETE A BUDETE VÁZÁNI VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE („EULA“).

ČLÁNEK 1: LICENCE
1.1 V souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě EULA vám udělujeme následující práva:
A) Pokud jste získali zkušební verzi Softwaru: nevýhradní a nepřenosné právo instalovat a používat Software na jednom počítači a po dobu třiceti dnů;
B) Pokud jste si zakoupili Software na základě trvalé licence: trvalé, nevýlučné a nepřevoditelné právo používat Software na jednom počítači;
C) Pokud jste si zakoupili Software na základě předplacené licence: nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat a používat Software na jednom počítači a po dobu stanovenou ve vaší objednávce a bude automaticky obnoveno na následující identické ( nebo jinak specifikovaných) období, pokud není některou ze stran vypovězena online zrušením před jedním dnem před vypršením tehdejšího aktuálního období;
D) Pokud jste zakoupili Software na základě předplacené licence: nevýhradní a nepřevoditelné právo používat Software na jednom počítači a po dobu stanovenou v objednávce.
E) Pokud jste si zakoupili software na základě vzdělávací licence, nevýhradní a nepřevoditelné právo instalovat a používat software na počet počítačů a po dobu stanovenou v objednávce a pouze pro vzdělávací účely.
F) Pokud jste zakoupili Software včetně údržby: nevýhradní a nepřevoditelné právo stahovat a instalovat software do každého počítače, na který se vztahuje uvedená údržba (článek 5), a po dobu stanovenou v objednávce.
1.2 Pokud byl software zakoupen a nainstalován na „uzamčeném počítači“, můžete software používat pouze v počítači, na který jste software poprvé nainstalovali. Máte zakázáno a nesmíte převádět nebo převádět Software z takového počítače do jiného počítače. Pokud byl software zakoupen a nainstalován na základě „uzamčení USB klíče“, můžete software používat pouze na jednom počítači, ke kterému je uvedený USB klíč připojen.
1.3 Pokud jste software zakoupili na „uzamčeném počítači“, nese riziko ztráty, krádeže nebo poškození počítače a změn provedených v hardwaru počítače nebo v nainstalovaném operačním systému, což znamená, že software již nebudete moci používat . V důsledku toho budete muset zakoupit novou licenci na software. Pokud jste si zakoupili software na základě „USB klíče uzamčeného“, budete nést riziko ztráty, krádeže nebo poškození USB klíče, což znamená, že software již nebudete moci používat. V důsledku toho budete muset zakoupit novou licenci na software.
1.4 Ceny obnovených odběrů jsou v okamžiku obnovení automaticky aktualizovány na skutečné ceny. 30 dní před automatickým obnovením předplatného vám bude zaslán e-mail s informacemi o obnovení a možnosti zrušení.
1.5 Nesmíte (ani nesmíte dovolit žádné třetí straně):
(I) povolit třetí straně používat Software buď na vlastní účet takové třetí strany, nebo jejím jménem nebo ve prospěch jakékoli jiné třetí strany;
(Ii) jakýmkoli způsobem upravovat nebo upravovat Software a / nebo překládat, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo vytvářet odvozená díla Softwaru;
(iii) měnit nebo odstraňovat naše autorská práva, ochranné známky nebo jakákoli jiná vlastnická nebo omezující oznámení nebo legendy obsažené v Softwaru, dokumentaci a další materiály dodávané se Softwarem;
(iv) upravovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla na základě našich písemných materiálů bez našeho předchozího písemného souhlasu.
1.6 Na základě přiměřeného upozornění nám nebo jemu určené třetí straně udělíte takový přístup do svých prostor a systémů, který bude nezbytný k ověření, že dodržujete podmínky této smlouvy EULA.
ČLÁNEK 2: OBRÁZKY
2.1 Software obsahuje obrázky, které vlastníme. Tyto obrázky můžete používat, upravovat a publikovat s výhradou omezení stanovených v tomto článku.
2.2 Můžete začlenit jakýkoli obrázek do své vlastní původní práce a publikovat, zobrazovat a distribuovat svou práci v jakékoli aplikaci;
2.3 Nesmíte:
(I) pronajímat, pronajímat, dále prodávat, sublicencovat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat obrázky k použití nebo distribuci samostatně nebo odděleně od svého původního díla.
(Ii) vytvářet skandální, obscénní, pomlouvačná nebo nemorální díla nebo používat naše obrázky k jakémukoli jinému účelu, který je zákonem zakázán;
(iii) používat nebo povolit použití našich obrazů nebo jakékoli jejich části jako ochranné známky nebo servisní známky, nebo požadovat jakákoli vlastnická práva jakéhokoli druhu na obrázky nebo jakoukoli jejich část; a
(iv) používat obrázky v elektronickém formátu, online nebo v multimediálních aplikacích, pokud nejsou obrázky začleněny pouze pro účely prohlížení a není z jakéhokoli důvodu povoleno stahovat a / nebo ukládat obrázky.
ČLÁNEK 3: OMEZENÁ ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST
3.1 Zaručujeme, že média a další hmotné produkty (CD-Rom (y) a / nebo jiná média, na kterých je software zaznamenáván) dodávané námi, jsou bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a servisu po dobu devadesáti ( 90) dnů ode dne dodání původnímu kupujícímu, o čemž svědčí dostatečný doklad o koupi.
3.2 Během záruční doby vyměníme vadná média a další hmotné produkty vrácené nám (předplacené poštovné) spolu s dostatečným dokladem o nákupu na naše náklady. Na takovou výměnu se poskytuje záruka po zbývající část původní záruční doby nebo třicet (30) dnů, podle toho, která doba je nejdelší.
3.3 S VÝJIMKOU POSKYTOVANÉ VÝSLOVNĚ OMEZENÉ ZÁRUKY NEVYDÁVÁME ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY A ZRUŠUJEME VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, S OHLEDEM NA NAŠE SOFTWARE (A OBRÁZKY V NICH ZAHRNUTÉ), HARDWARE A SLUŽBY NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN, OBCHODOVATELNOSTI, SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
3.4 ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTŮ A POD ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ, POČAS TORTU, ZAKÁZKY NEBO JINÝCH ZPŮSOBEM ZODPOVĚDNÍME ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ ZAKÁZKNOUT ZÍSKANÉ MOŽNOST TAKÝCH ŠKOD NEBO ZTRÁT.
3.5 V PŘÍPADĚ, KTERÝ NEZNÁŠEJÍ PODMÍNKY TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, ZÍSKÁME ODPOVĚDNOST, NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO EULA NEPŘEKROČÍ NIŽŠÍ NÁHRADU K NÁKUPU VÝROBKY Z TĚŽBY POŠKOZENÍ NEBO ii) 5.000 XNUMX EUR.
3.6 JAKÁKOLI ZÁRUKA VYSOKÁ USE HEREUNDER PODLÉHAJÍ VAŠE DODRŽOVÁNÍ PODMÍNKŮ TÉTO EULA.
ČLÁNEK 4: NÁZOV A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
4.1 Berete na vědomí, že Software (včetně obrázků obsažených v Softwaru) je pro nás vlastnictvím a že veškerý nárok na Software a obrázky v nás zůstane. Veškerá práva duševního vlastnictví související se softwarem a obrázky, včetně, ale nejen, vydaných nebo registrovaných patentů, patentových přihlášek, ochranných známek, ochranných známek služeb, obchodních tajemství, autorských práv, práv k databázi a know-how, vlastníme my nebo naši dodavatel (dodavatelé) třetí strany. Nebudete si nárokovat žádné vlastnické podíly na jakémkoli z našich práv duševního vlastnictví ani na práva našich dodavatelů třetích stran, ani nebudete námitky proti právům, vlastnickým právům a nárokům na tyto duševní vlastnictví ani na námitky proti těmto právům, nárokům a zájmům.
4.2 Pokud je proti vám uplatněn jakýkoli nárok vycházející z toho, že použití Softwaru nebo konkrétního obrazu porušuje jakékoli právo duševního vlastnictví třetí strany, musíte nás o tomto nároku písemně informovat do pěti pracovních dnů od přijetí žádosti. Budeme mít právo, nikoli však povinnost, vás hájit na naše náklady proti takovým nárokům nebo, podle naší volby, urovnat spor. Pokud se rozhodneme bránit vás před takovým nárokem, odškodním vás za jakékoli náklady a závazky vyplývající z obrany nebo vypořádání takového nároku nebo žaloby. Výše uvedené uvádí naši veškerou odpovědnost a vaše jediná nápravná opatření v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany.
4.3 Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli porušení práv duševního vlastnictví třetích stran vyplývající z: (i) používání Softwaru v kombinaci s jiným softwarem nebo položkami, pokud jsme takové použití neprodali, neprovedli nebo výslovně nedoporučili nebo neschválili jako kombinaci v psaní; nebo (ii) úpravy Softwaru po dodání, pokud jsme úpravu neprovedli, výslovně písemně nedoporučili nebo neschválili.
ČLÁNEK 5: ÚDRŽBA A PODPORA
5.1 Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o údržbě, poskytneme vám vylepšené verze softwaru, jakmile budou k dispozici. Tři měsíce poté, co bude k dispozici vylepšená verze, již nebudeme muset poskytovat starou verzi s podporou údržby nebo podpory.
5.2 Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu o údržbě, máte nárok na podporu helpdesku, která spočívá v omezené technické podpoře online během pracovní doby v pracovních dnech.
5.3 Každá dohoda o údržbě se vztahuje buď na jeden počítač, nebo na jediný hardwarový klíč USB.
ČLÁNEK 6: UKONČENÍ
6.1 Bez ohledu na jakýkoli jiný opravný prostředek, který může mít strana k dispozici podle příslušných právních předpisů v souvislosti s takovou událostí, nám kterákoli z následujících událostí umožní okamžité ukončení smlouvy EULA písemným oznámením:
() vaše věcné porušení smlouvy EULA, které, pokud je možné napravit, nebude vyléčeno do 30 dnů po písemném oznámení;
(B) jste nesolventní nebo neschopní splácet své dluhy v době jejich splatnosti; usilujete o prohlášení bankrotu nebo o přiznání pozastavení plateb nebo podobné úlevy v rámci soudního řízení nebo jste předmětem takového řízení; přestanete fungovat jako provozovna nebo provozujete své činnosti při běžném podnikání;
(C) jakýkoli převod vámi, dobrovolně nebo nedobrovolně, ze zákona nebo jinak, jakéhokoli podstatného vlastnického podílu ve vaší společnosti nebo jakékoli podstatné změny ve správě vaší společnosti, které podle našeho názoru negativně ovlivňuje naše zájmy.
(D) jakýkoli pokus o převedení nebo postoupení této smlouvy EULA nebo některého z práv nebo povinností podle této smlouvy třetím stranám bez našeho písemného souhlasu;
6.2 Ukončení této smlouvy EULA neovlivní žádná práva a povinnosti, které vy nebo nás vznikly před takovým ukončením.
6.3 Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu nebo povahy, které vám utrpěly nebo vznikly v důsledku našeho ukončení smlouvy EULA podle bodu 6.1.
6.4 Po ukončení této smlouvy EULA okamžitě přestanete používat software a obrázky a do deseti (10) pracovních dnů od data ukončení nám zašlete veškerá fyzická média obsahující software, dokumentaci a veškeré další materiály poskytnuté společnosti v rámci této smlouvy EULA. Budeme písemně potvrdit přijetí materiálů vrácených podle tohoto bodu 5.4. Není-li takové potvrzení potvrzeno, materiály se nepovažují za vrácené.
ČLÁNEK 7: RŮZNÉ
7.1 Máme právo převádět všechna svá práva a povinnosti z této smlouvy na jakoukoli třetí stranu a v nezbytném rozsahu tímto výslovně souhlasíte s takovým převodem. Dále poskytujete veškerou přiměřenou pomoc nezbytnou k provedení jakéhokoli převodu našich práv a / nebo povinností.
7.2 Se Softwarem as ním souvisejícím know-how budete zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte prozradit žádné důvěrné informace poskytnuté vám na základě smlouvy EULA žádné třetí straně. Důvěrné informace můžete sdělit pouze svým zaměstnancům, zástupcům nebo zástupcům, kteří to potřebují znát a jsou vázáni povinnostmi zachovávat mlčenlivost alespoň tak, aby chránili naše zájmy jako vaše povinnosti podle této smlouvy.
7.3 EULA se řídí právními předpisy Nizozemska. Použití úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.
7.4 V případě sporu týkajícího se smlouvy EULA budou všechny náklady a výdaje převládající strany, včetně přiměřených soudních poplatků a nákladů na soudní spory, na požádání uhrazeny druhou stranou a v takovém sporu bude převládající stranou navrácena. tyto náklady převyšují odhad takových nákladů, jak je stanovil soudce na základě nizozemského občanského soudního řádu.
7.5 Veškeré spory vyplývající z smlouvy EULA budou předloženy výhradně příslušnému soudu v n-Nizozemsku v s-Hertogenbosch.

Otázky?

Máme odpovědi. Dostat se do kontaktu s náš tým podpory.

Are you ready to make things EASY?

ZÍSKEJTE NYNÍ